MindCare Center

The beauty of change

Therapie aanbod

Binnen MindCare Center behoren de volgende therapieën tot de mogelijkheden.

1) Schematherapie

1A) Individuele schematherapie 

1B) Schemabased mindfulness training 

1C) Cognitieve schemagroep 

1D) Schemamodi groep

2) Cliëntgericht-experiëntele therapie

3) Mentalization Based Therapy (MBT)

4) Transferance Focused Therapy (TFP)

5) Cognitieve gedragstherapie

6) Gezins- en relatie therapie middels EFT (ook wel Systeemtherapie genoemd) 

 

1) Schematherapie

Door het beeld dat u van zichzelf heeft in combinatie met het beeld van anderen en van de wereld heeft u een bepaalde manier van reageren op situaties ontwikkeld. Op het moment dat dit leidt tot steeds terugkerende patronen van denken, voelen en handelen kan men spreken van een schema (valkuil of patroon). Er kunnen meerdere valkuilen tegelijkertijd actief zijn.

Als er een of meerdere schema’s opgeroepen worden, kunt u in een bepaalde gemoedstoestand (modus) terecht komen. Een modus is een set van (intense) emoties en gedragingen. De meeste schema’s en modi zijn in de jeugd ontstaan.

Schematherapie werkt goed als u steeds terugkerende hardnekkige patronen, mogelijk in combinatie met bepaalde gemoedstoestanden, bij uzelf herkent. Tevens hebben deze patronen een negatieve invloed op uw relaties, werk en emoties. 

MindCare Center biedt schematherapie zowel individueel als in groepsverband.

 1A) Individuele schematherapie

In de individuele schematherapie ontdekken we samen welke schema’s en modi bij u spelen. Daarnaast gaan we onderzoeken welke (jeugd) ervaringen hieraan ten grondslag liggen. Middels een aantal specifieke schematherapie-technieken, zoals imaginaire rescripting, stoelentechniek, historisch rollenspel, gaan we de schema’s en modi bewerken. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan het feitelijk veranderen van de schema’s en modi.

 1B) Schemabased Mindfulnesstraining

Deze training helpt u niet alleen bij bewustwording en werking van de eigen schema's en modi, maar maakt ook duidelijk hoe u geneigd bent van hieruit automatisch te handelen. De mindfulness oefeningen helpen u om meer ‘mentale’ rust te krijgen. Dit zal u helpen om in moeilijke situaties beter doordachte keuzes te maken.

 1C) Cognitieve schemagroep

In de cognitieve schemagroep leert u samen met uw groepsgenoten uw schema’s te herkennen. In deze groep wordt u mentaal uitgedaagd middels een aantal cognitieve technieken, zoals informatie verzamelen, voor- en nadelenanalyse en de taarttechniek. Daarnaast zullen we middels rollenspelen diverse situaties oefenen om zodoende terugval in oude schema’s te voorkomen.

 1D) Schemamodi-groep

In deze groep wordt voornamelijk gewerkt met gemoedstoestanden, ook wel schemamodi genoemd. In deze groep leert u de verschillende gemoedstoestanden in uzelf te herkennen en te bewerken. Middels technieken als imaginaire rescripting, stoelentechniek, historisch rollenspel worden de modi bewerkt en leert u op een gezonde manier met de modi omgaan.

2) Cliëntgericht-experiëntele therapie

Het psychisch welzijn hangt samen met de mogelijkheden om, binnen de gegevenheden van ons leven, ons zelf te zijn en ons steeds te ontwikkelen. Ontplooiing van men zelf ontstaat in een omgeving die voldoende veiligheid biedt. Door een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit proces van ontwikkeling stagneren en kunnen klachten ontstaan. Klachten worden binnen deze therapie gezien als uiting van betekenisvolle problemen. De samenhang van klachten en problemen worden via het gevoel onderzocht: een bewustwordingsproces.

Door in contact te zijn met zichzelf, met het innerlijk, kan men zicht krijgen op persoonlijke problemen. Dus het gaat niet alleen over gedachten, maar vooral ook over contact met gevoelens. Door in gesprek te komen over uw gevoelens en gedachten, kunt u uw problemen onderzoeken en ontdekken hoe u hierin verder kunt komen.

Een grondgedachte is dat de houding van de psychotherapeut van groot belang is. Die therapeutische houding bestaat uit drie elementen: empathie, acceptatie en echtheid: De psychotherapeut leeft zich zo goed mogelijk in de cliënt in, accepteert de cliënt in al zijn aspecten (niet veroordelend) en helpt de cliënt zichzelf niet te veroordelen. In deze persoonsgerichte experiëntiële visie zorgen deze basiselementen voor een veilig klimaat. Hierin kan de cliënt zich verder ontwikkelen.

Daarnaast is het uitgangspunt dat niet uw psychische “stoornis”, maar uzelf als persoon centraal staat en met u onderzoekt hoe het komt dat u, met uw voorgeschiedenis en toekomstverwachtingen, op dit moment vast loopt en/of klachten heeft. Hierbij gaat het niet zozeer om hoe de psychotherapeut uw problemen ziet, maar vooral om de betekenis die deze voor u hebben.

3) Mentalization Based Therapy (MBT)

Mentalization Based Therapy (MBT) is een bewezen effectieve behandeling voor volwassenen met borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS), maar wordt ook bij andere persoonlijkheidsstoornissen gebruikt. Een BPS is een ernstige psychische stoornis die wordt gekenmerkt door stoornissen in relaties, zelfbeeld, emotiehantering en impulsiviteit. MBT gaat ervan uit dat de problemen van mensen met BPS in belangrijke mate voortkomen uit verstoringen in de capaciteit om te mentaliseren. Mentaliseren is het vermogen om eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen vanuit gedachten, gevoelens of intenties. Problemen met mentaliseren kunnen leiden tot stemmings-schommelingen, overgevoeligheid, wantrouwen en impulscontroleproblemen.

4) Transferance Focused Therapy (TFP)

Het doel van TFP is dat de verschillende beelden die iemand van zichzelf heeft tot één geheel worden: een solide en flexibel identiteitsgevoel. In de behandeling gaat u een persoonlijke relatie aan met de therapeut, met de bedoeling dat de problemen die u doorgaans heeft ook merkbaar worden binnen die relatie. De gevoelens, gedachten en gedragingen die bij u opgeroepen worden, worden onderzocht en vergeleken met de (relatie-)problemen die er buiten de therapie zijn.

5) Cognitieve gedragstherapie

De basis van deze therapie is dat niet de gebeurtenissen zelf, maar de manier van denken over deze gebeurtenissen, de oorzaak zijn van de negatieve gevoelens en gedragspatronen. Door de negatieve gedachten anders te interpreteren, uit te dagen en positievere gedachten te formuleren zal men een meer objectieve visie op eigen gevoelens en waarnemingen krijgen. Hierdoor zullen de negatieve gevoelens vervagen en het gedrag veranderen.

Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die zich voornamelijk op het heden en de toekomst richt. Door trainingen in de therapie zelf, thuis en door huiswerk leert u uw gedachten te herformuleren en verandert tevens uw gedrag.

6) Gezins- en relatietherapie middels EFT

MindCare Center - Gezins en relatietherapie

Gezins- en relatietherapie wordt ook wel Systeemtherapie genoemd. Emotionally focused therapy (EFT) is een vorm van partner-relatietherapie die zich richt zich op het onderliggende vertrouwen en de verbinding in de relatie. De liefde en emoties staan centraal en worden gezien als de drijvende kracht in een relatie. Op het moment dat mensen zich niet gezien en erkend voelen door hun partner kunnen er problemen ontstaan.

De specifieke patronen die u in de relatie heeft ontwikkeld en waar u zelf niet uit kunt komen zonder hulp, zijn de belangrijkste focus in de behandeling. In de behandeling wordt gewerkt aan intimiteit en vertrouwen, waardoor de relatie weer een basis wordt waarmee u de wereld met (zelf)vertrouwen tegemoet ziet. Door een veilige hechting met uw partner kunt u beiden zelfstandig en autonoom functioneren.  

 

 

 

 

 

 

MindCare Center behandelt niet: ernstige verslaving, automutilatie of suïcidaliteit en zal u in die gevallen altijd doorverwijzen naar een derdelijns instelling.