MindCare Center

The beauty of change

Privacy

Wetgeving: GDPR - AVG

In heel Europa is op 25 mei 2018 de GDPR van kracht. GDPR staat voor “General Data Protection Regulation”. In het Nederlands heet deze regulering AVG, “Algemene Verordening Gegevensbescherming”. De GDPR en AVG zijn twee namen voor dezelfde Europese regulering die gaat over de privacy van Europese burgers. Deze regulering heeft directe werking in alle lidstaten van EU. Dat wil zeggen dat deze regulering niet omgezet hoeft te worden in nationale wetgeving, maar direct van kracht is. De AVG komt in Nederland in de plaats van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

De AVG stelt eisen aan de inhoud en opbouw van het cliëntendossier, veiligheid en bewaartermijnen. In dit deel van de MindCare Center website geven we u als cliënt meer informatie op welke wijze wij invulling geven aan de door de AVG gestelde eisen.

Naast de AVG zijn er natuurlijk ook andere wetten van toepassing waar we binnen MindCare Center rekening mee moeten houden. Zo is er de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en zijn er regels omtrent de inhoud en hoogte van de factuur, belastingregels, regels vanuit de zorgverzekeraars etc.

Uw privacy

Voor een goede behandeling en verplicht volgens de WGBO, is het noodzakelijk om een cliëntendossier aan te leggen. In uw cliëntendossier staan uw gegevens zoals naam en adres, aantekeningen, verwijsbrieven, uitgevoerde onderzoeken, geraadpleegde deskundigen, uw diagnose, het behandelplan dat we samen zijn overeengekomen, de voortgang van de behandeling, aanvullende communicatie en afspraken.  

Het kan voorkomen dat u eerder bij een zorgverlener in behandeling bent geweest of dat uw huisarts relevante informatie heeft die nodig is voor uw behandeling. Deze informatie wordt alleen met uw expliciete voorafgaande toestemming opgevraagd en aan het dossier toegevoegd. Uw toestemming voor het doorzenden van data is ook nodig als we er samen voor kiezen dat u wordt doorverwezen naar een andere behandelaar.

Binnen MindCare Center doen wij ons best om uw privacy te waarborgen. Dit blijkt uit de volgende concrete stappen:

1) MindCare Center gaat zorgvuldig om met uw medische en persoonlijke gegevens. 

2) MindCare Center zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

3) MindCare Center zal uw gegevens nooit verkopen aan een derde, commerciële, partij. 

4) MindCare Center regelt zelf de administratie en facturering. Hierdoor kunnen wij garanderen dat er geen gegevens uit uw dossier gaan naar derde partijen zoals een financiële administrateur of een administratiekantoor.

5) Uw therapeut binnen MindCare Center heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. Art 457  WGBO en art 88 Wet BIG.

6) MindCare Center bewaart uw dossier 15 jaar, conform art 454 lid 3 WGBO.

In bijzondere gevallen is het mogelijk, op basis van wettelijke verplichting, continuïteit van zorg of op basis van uw eigen verzoek, om het dossier langer te bewaren.

7) MindCare Center vernietigt uw gegevens na het aflopen van de bewaartermijn.

 

Privacy en de zorgverzekeraar

Zoals u eerder op de website heeft kunnen lezen heeft MindCare Center bewust geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Op deze manier kunnen wij u de optimale op uw situatie afgestemde zorg bieden. Ook zorgen wij er op die manier voor dat uw gegevens niet bij zorgverzekeraars terecht kunnen komen. MindCare Center verstrekt geen, tenzij op uw expliciete verzoek, gegevens aan zorgverzekeraars. Natuurlijk verstrekt MindCare Center u een declarabele zorgnota die u zelf bij de zorgverzekeraar in kan dienen. Hierbij houden wij rekening met de minimum eisen waaraan de zorgnota moet voldoen. Zorgverzekeraars willen dat de volgende elementen op een zorgnota vermeld staan:

·       Naam, Adres, Woonplaats

·       Geboortedatum

·       Datum behandeling (start en einde)

·       Korte omschrijving van de behandeling

·       Kosten van de behandeling in de genoemde periode

·       Datum, Factuurkenmerk

·       AGB code behandelaar

 

Bronnen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO, Burgerlijk wetboek, Boek 7, Titel 7, Afdeling 5)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/volledig/geldigheidsdatum_20-09-2012#Boek7_Titeldeel7_Afdeling5

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) http://wetten.overheid.nl/BWBR0006251/2018-01-01