MindCare Center

The beauty of change

Overige informatie

Overige informatie

 

 

Disclaimer.

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele webpagina http://www.mindcare.center en al haar subpagina’s.


1.    Disclaimer definities:
- Webpagina: iedere webpagina waar de eigenaar naar deze disclaimer verwijst met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden. Hierna “webpagina”;
- Inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, animaties, (bewerkte) foto’s, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten zoals weergegeven op de webpagina;
- Eigenaar: de bevoegde eigenaar, uitgever, maker van de webpagina. Hierna “eigenaar”;
- Gebruiker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt. Hierna “gebruiker”;
- Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
- Schade: directe of indirecte (gevolg)schade van welke aard dan ook, waaronder begrepen verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt gebruiker in met deze disclaimer. Indien gebruiker niet akkoord gaat met deze disclaimer dient gebruiker deze webpagina onmiddellijk te verlaten. Tevens is gebruiker, die niet akkoord gaat met deze disclaimer, verplicht onmiddellijk alle inhoud van deze webpagina van de computer van gebruiker te verwijderen.
3. De eigenaar spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te (laten) vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
4. De eigenaar verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
5. De eigenaar is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
6. De eigenaar mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de inhoud op de website, of de website zelf.
7. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen oordeel of bevestiging in van die bestanden.
8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Gebruiker is verantwoordelijk voor al hetgeen gebruiker vanuit de webpagina kopieert, doorstuurt of verzendt.
9. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt altijd voor risico van de gebruiker.
10. De eigenaar behoudt zich het recht voor om gebruiker de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de eigenaar de toegang tot de webpagina monitoren
11. Gebruiker zal de eigenaar, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan het gebruik van gebruiker van de webpagina, inbreuk van gebruiker op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
12. Op deze webpagina is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13. Geschillen omtrent de inhoud of gebruik van deze webpagina zullen uitsluitend aan een Nederlandse rechter in Nederland worden voorgelegd.  

 

Contact.
Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de eigenaar. Zie daarvoor de Contact gegevens op deze website.
---
Einde disclaimer

Klachtenprocedure.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben, dan kan u gebruik maken van de MindCare Center klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure is opgenomen in het kwaliteitsstatuut van MindCare Center.